Công bố giá VLXD

  1. Màn hình quản lý thông tin hồ sơ (Xem chi tiết)
  2. Màn hình thông tin hồ sơ (Xem chi tiết)
  3. Màn hình tìm kiếm thông tin hồ sơ (Xem chi tiết)