Giá hàng hóa dịch vụ trong nước

  1. Thời điểm nhập báo cáo (Xem chi tiết)
  2. Thông tin hồ sơ giá hàng hóa dịch vụ trong nước
    1. Màn hình quản lý thông tin hồ sơ (Xem chi tiết)
    2. Thêm mới hồ sơ giá hàng hóa dịch vụ (Xem chi tiết)
    3. Chỉnh sửa hồ sơ giá hàng hóa dịch vụ (Xem chi tiết)
    4. Xem chi tiết hồ sơ giá hàng hóa dịch vụ (Xem chi tiết)
    5. Xóa hồ sơ giá hàng hóa dịch vụ (Xem chi tiết)