Hệ thống quản lý giá dịch vụ

  1. Thông tin cấu hình hệ thống (Xem chi tiết)
  2. Danh sách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú (Xem chi tiết)
  3. Danh sách doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải (Xem chi tiết)
  4. Quản lý tài khoản (Xem chi tiết)
  5. Quản lý đăng ký tài khoản (Xem chi tiết)
  6. Trao đổi dữ liệu (Xem chi tiết)